Säännöt

Suupohjan Lottaperinneyhdistys ry:n säännöt
 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue
1 §   Yhdistyksen nimi on Suupohjan Lottaperinneyhdistys ry., josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhajoki ja sen toimialueena on Suomi.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
2 §   Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää niitä ihanteita, jotka aikoinaan elähdyttivät vuosina 1921 - 1944 aikana Lotta-järjestön jäseniä ja säilyttää lottien muisto ja henkinen perintö sekä kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa oikeaa tietoa Lotta-järjestöstä, tukee ja harjoittaa Lotta-järjestöä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, luento-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä koulutus- ja tiedotustoimintaa, huolehtii lottien henkisen ja aineellisen perinteen keräämisestä. Yhdistys voi kuulua jäsenenä toimintansa ja periaatteiltaan lähellä oleviin yhdistyksiin tai toimia muuten niiden kanssa yhteistyössä, toimeenpanna näyttelyitä, retkiä ja opintomatkoja.
Toimintansa tueksi yhdityksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa jäsenmerkkien ja uuden lottamateriaalin myyntiä.
Yhdistys on puolupoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenet
3 §   Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, ainaisjäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsneneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan on osoittanut kannattavansa yhdistyksen periaatetta ja tarkoitusta. Jokainen entinen lottai tai pikkulotta kutsutaan kunniajäsenenksi. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esittämän henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

4 §  Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksua ei peritä kunniapuheenjohtajalta eikä kunniajäseniltä.

5 §  Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti yhdistyslain mukaisesti.  Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahden (2) vuoden ajan eräpäivästä.

Toiminta- ja tilikausi
6 §  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätöksen ja muiden tarpeellisten asiakirjojen tulee olla valmiina toiminnantarkastajalle jättöä varten helmikuun 15. päivään mennessä.
Toiminnantarkastajan on palautettava ne lausunnollaan varustettuna hallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä.

Yhdistyksen kokoukset
7 §  Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous.  Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu hallituksen kutsusta maaliskuun-huhtikuun aikana.  Kokous kutsutaan koolle joko lehti-ilmoituksella tai ilmoittamalla kirjeitse jokaiselle jäsenelle vähintään neljätoista (14) vuorokautta aikaisemmin.
Hallitus voi tarvittaessa samalla tavalla ja samassa ajassa kutsua koolle ylimääräisen yhdistyskokouksen ja on velvollinen menettelemään näin, mikäli 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten vaatii.

8 §  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta
 2. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
  tilivelvollisille
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa kautta varten
 5. näärätään jäsenmaksun suuruus
 6. vahvistetaan talousarvio kuluvaa kautta varten
 7. valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan kuluvaksi toimikaudeksi toiminnantarkasta ja hänen varamies
 10. vahvistetaan toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja toimihenkilöiden palkkiot sekä
 11. käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat

Yhdistyksen jäsenten yhdistyksen kokoukselle tekemät aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.

9 §  Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä.
Yhdistyksen kokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan ensimmäisellä kerralla arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

10 §  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksikolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet sen muista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävät
11 §  Hallituksen tehtävä on

 • toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset
 • hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja heidän erottamisensa
 • valita keskuudestaan vuodeksi kerrallaan, työvaliokunta ja muut tarvittavat toimikunnat, joissa viimeksi mainituissa voi olla ulkopuolisia jäseniä
 • valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja
 • ottaa ja vapauttaa toimestaan yhdistyksen palveluksessa oleva henkilö
 • vastata yhdistyksen varainhankinnasta, omaisuudesta ja tilinpidosta
 • antaa tarvittavat tiedot ja lausunnot viranomaisille ja muille, jotka niitä pyytävät
 • laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja antaa tilit toiminnantarkastajalle sekä esittää tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus vuosikokoukselle
 • valmistella muut yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat, pitää yhdistyksen jäsenrekisteriä ajan tasalla ja hoitaa yhdistylain antamat velvoitteet

Nimenkirjoittajat
12 §  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Sääntöjen muuttaminen
13 §  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on kokouksessa äänestänyt vähintää kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun muutos on merkitty yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen purkaminen
14 §  Jos yhdistys purkautuu, on sen varat velkojen maksamisen jälkeen käytettävä maanpuolustustyötä tukeviin tarkoituksiin.
Purkamiskokouksessa päätetään myös yhdistykselle lahjoitettujen ja testamentattujen varojen käytöstä tarvittaessa edellisestä momentista poiketen niin, että lahjoittajan tai testamentintekijän tahto toteutuu.

Yhdistyslaki
15 §  Kaikessa muussa, mistä ei ole näissä säännöissä mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.